Privacy disclaimer

 

PRIVACYVERKLARING DE CEUNYNCK

Laatste wijziging: 23-07-2018

Met deze privacyverklaring willen wij, De Ceunynck, u informeren welke persoonsgegevens wij van u verzamelen als u onze website bezoekt of onze diensten gebruikt, waarom wij die verzamelen en wat we ermee doen. Met uw persoonsgegevens bedoelen wij alle informatie die op u betrekking heeft. Dit zijn vooral uw naam en uw contactgegevens, zoals uw woonadres, uw telefoonnummer en uw e-mailadres.

Wij verzoeken u deze privacyverklaring goed door te lezen. Het is heel belangrijk dat u precies begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en uw privacy beschermen. Met vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens kunt u natuurlijk contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens zijn: De Ceunynck, Antwerpsesteenweg 124, B-2630 Aartselaar.

Onze functionaris voor gegevensbescherming is: privacy@deceunynck.be

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ VERZAMELEN

Gegevens die wij verzamelen als u onze website bezoekt

Als u op onze website komt, zullen wij automatisch bepaalde gegevens van u verzamelen en opslaan in onze serverlogs en in cookies; cookies zijn kleine bestanden die wij naar uw computer sturen als u onze website bezoekt.

Met deze gegevens kunnen wij u niet rechtstreeks identificeren. Het zijn gegevens over wat u op onze website doet, zoals de pagina's waarop u hebt gekeken, de datum en het tijdstip waarop u dat deed, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparatuur (hardwaremodel, versie besturingssysteem, unieke apparaatidentificatie, internetprotocoladres, hardware-instellingen, type browser, browsertaal), datum en tijdstip van uw verzoek en de doorverwijzings-URL.

Als u onze website alleen wilt bekijken, hoeft u ons geen persoonsgegevens te verstrekken. Dit houdt in dat u cookies kunt weigeren door middel van de instellingen van uw internetbrowser (voor meer informatie verwijzen wij u naar de 'help'-functie van uw browser). Als u cookies weigert, is dat waarschijnlijk van invloed op het navigeren op onze website, in die zin dat bepaalde gedeelten dan niet voor u toegankelijk zijn.

Gegevens die wij verzamelen als u zich inschrijft of producten bestelt

Voor bepaalde op onze website aangeboden diensten, moet u zich inschrijven. Als u deze diensten wilt gebruiken, zullen wij u vragen ons persoonsgegevens te verstrekken. Verstrek ons in dat geval s.v.p. volledige en juiste gegevens en laat het ons ook weten als uw gegevens moeten worden bijgewerkt. Als u ons onvolledige of onjuiste gegevens verstrekt, of als u het ons niet laat weten als uw gegevens moeten worden bijgewerkt, zijn wij misschien niet in staat u de gevraagde diensten te verlenen.

Wij verzamelen de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

 • Identificatiegegevens, waaronder uw naam, achternaam, (mobiele)telefoonnummer, geslacht, e-mailadres, adres, geboortedatum, inlognaam en wachtwoord . Hieronder vallen ook details van eventuele aankopen die u bij ons heeft gedaan (inclusief de parameters die u hebt ingevoerd voor oogheelkundige producten en eventuele voorschriften die u heeft ingevoerd of naar ons heeft gemaild).
 • E-mailvoorkeuren, of zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief.
 • Medische gegevens, informatie over de oogsterkte die met toestemming van de consument aan de opticien is gedeeld met ons. In de meeste gevallen zullen deze gegevens voor ons echter niet te herleiden zijn tot een individu.
 • IT-gegevens, waaronder gegevens over wat u op onze website doet, zoals de pagina's waarop u hebt gekeken, de datum en het tijdstip waarop u dat deed, uw zoekopdrachten, informatie over uw apparatuur (hardwaremodel, versie besturingssysteem, unieke apparaatidentificatie, internetprotocoladres, hardware-instellingen, type browser, browsertaal), datum en tijdstip van uw verzoek en de doorverwijzings-URL. We kunnen ook interacties registreren zoals muisklikken en navigatie om de klantervaring te verbeteren.

 

TECHNISCHE SUPPORT

Een onderdeel van de diensten die De Ceunynck levert is technische support, op locatie of op afstand. Voor het inhoudelijk leveren van technische support zijn persoonsgegevens niet nodig en De Ceunynck zal deze daarom niet verwerken. De Ceunynck kan niet uitsluiten tegen persoonsgegevens aan te lopen tijdens het bieden van technische support.

SUPPORT OP AFSTAND

Voor het leveren van support op afstand gebruikt De Ceunynck Teamviewer, en ScreenConnect. Naast ons privacybeleid is hiermee ook het beleid van bovengenoemde partijen van toepassing.

Teamviewer, en ScreenConnect verzamelt geen inhoudelijke informatie van de sessies. Dit is technisch niet mogelijk; gegevens die uitgewisseld worden tussen u en ons zijn versleuteld.

Zie voor meer informatie :

Teamviewer                  https://www.teamviewer.com/en/privacy-policy/

ScreenConnect              https://www.connectwise.com/privacy-policy/

HOE WIJ DE VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

Wij gebruiken uw persoonsgegevens enkel binnen de in de wet- en regelgeving toegestane grenzen. Soms zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken omdat de wet- en regelgeving ons daartoe verplicht. In elk geval zullen we niet enkel op grond van geautomatiseerde verwerking automatische besluiten nemen waaraan voor u rechtsgevolgen kunnen zijn verbonden of die u op vergelijkbare wijze wezenlijk kunnen treffen.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om contact met u op te kunnen nemen of om onze producten zorgvuldig en juist te kunnen ontwikkelen en leveren;
 • Om retouren correct te kunnen verwerken;
 • Om uw account te kunnen onderhouden;
 • Om wettelijke of internationale verplichtingen na te komen;
 • Om de gebruiksvriendelijkheid van onze websites te verbeteren;
 • Voor interne (kwaliteit)analyses en productontwikkeling. Hiermee kunnen we onze producten en dienstverlening naar u verbeteren;
 • Voor het verwerken van statistische gegevens;
 • Marketingdoeleinden: om communicatie over onze producten en diensten en daarmee samenhangende onderwerpen via verschillende (digitale) communicatiekanalen zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken. Om dat mogelijk te maken, koppelt, combineert en analyseert De Ceunynck beschikbare (persoons)gegevens (zoals in deze privacyverklaring benoemd) om zo de meest relevante doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen, op elkaar af te stemmen en het aantal contactmomenten met u te beperken. Dit gebeurt in bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Alle communicatiekanalen die De Ceunynck gebruikt vallen onder deze privacyverklaring. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

GRONDSLAGEN EN GERECHTVAARDIGDE BELANGEN

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 1. Toestemming
 2. Uitvoering van een overeenkomst met jou
 3. Wettelijke verplichting
 4. Gerechtvaardigd belang van De Ceunynck

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

HOELANG WIJ VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

De bewaartermijnen voor uw persoonsgegevens zijn afhankelijk van het doel waarvoor wij deze verzamelde gegevens verwerken. Het is niet mogelijk de verschillende bewaartermijnen overzichtelijk in deze verklaring te noemen, maar we willen u laten weten dat we uw persoonsgegevens slechts zullen bewaren voor zolang dit noodzakelijk is voor het desbetreffende doel; dit noodzakelijk is om onze contractuele relatie met u uit te voeren;  u ermee hebt ingestemd; en/of dit vereist is op grond van wettelijke bewaartermijnen.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WIJ DELEN

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen zonder uw voorafgaande toestemming. Uitzonderingen hierop zijn als het noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening en/of overeenkomst die wij met u hebben of wij op basis van de wet hiertoe verplicht zijn. Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij in sommige gevallen andere entiteiten en/of dienstverleners in waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals De Ceunynck hun voorschrijft en is opgenomen in een contract.

DE CEUNYNCK EN ANDERE WEBSITES

Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op die andere websites. Andere websites van De Ceunynck of van derden waarvan een link op deze website is geplaatst hebben mogelijk een ander privacybeleid. Zorg er daarom voor dat u altijd de voorwaarden leest op de website waarnaar u doorklikt zodat u weet welke informatie die website verzamelt en waarvoor zij die informatie gebruikt.

COOKIEVERKLARING

De Ceunynck maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Cookies zorgen bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BESCHERMEN

Wij beschikken over maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of bekendmaking, met inbegrip van maar niet beperkt tot het volgende:

 • Wij implementeren en handhaven geavanceerde technische maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens volledig vertrouwelijk en veilig worden geregistreerd en verwerkt.
 • Wij implementeren en handhaven passende beperkingen van de toegang tot uw persoonsgegevens en monitoren de toegang, het gebruik en de doorgifte van persoonsgegevens.
 • Al onze medewerkers die toegang hebben tot uw persoonsgegevens dienen geheimhoudings- of vergelijkbare overeenkomsten aan te gaan, waarmee zij worden verplicht zich te houden aan onze eisen inzake gegevens privacy en geheimhouding.
 • Wij verlangen van eventuele zakenpartners en externe dienstverleners met wie wij uw persoonsgegevens kunnen delen, dat zij voldoen aan alle toepasselijke eisen inzake gegevens privacy en geheimhouding.
 • Wij geven regelmatig een gegevens privacy training aan onze medewerkers en externen die toegang hebben tot persoonsgegevens.

 

PRIVACY VAN KINDEREN

De Ceunynck streeft ernaar om geen informatie te verzamelen over kinderen van 16 jaar of jonger, of om interessesegmenten te creëren die speciaal zijn ontworpen om kinderen te targeten. Mocht u bezorgd zijn over de privacy van uw kind in verband met onze diensten, of als u van mening bent dat uw kind persoonlijk identificeerbare informatie op onze website heeft ingevoerd, dan kunt u contact met ons opnemen.

WELKE RECHTEN U HEBT

Op grond van de toepasselijke gegevensbeschermingswet- en regelgeving, hebt u het recht:

 • op inzage in, en rectificatie en/of het wissen van uw persoonsgegevens;
 • om de verwerking te beperken of er bezwaar tegen te maken;
 • om ons te laten weten dat u geen marketinginformatie wenst te ontvangen;
 • in bepaalde omstandigheden, om te verlangen dat sommige van uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan u of een derde;
 • om, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, deze toestemming weer in te trekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van onze verwerking op basis van uw toestemming vóór deze intrekking.

Wij doen er alles aan u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen: daartoe kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die we hierboven hebben vermeld. Wij verzoeken u in dat geval ons de volgende informatie te verstrekken, zodat we uw verzoek alle benodigde aandacht kunnen geven:

 • Uw voor-en achternaam en een fotokopie van uw identiteitsbewijs;
 • Uw specifieke verzoek (dus welke rechten u wilt uitoefenen); en
 • De datum van het verzoek en uw handtekening (indien u uw verzoek per post verzendt).

Indien u na uw contact met ons niet tevreden bent, kunt u bij een gegevensbeschermingsautoriteit een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

WIJZIGINGEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij herzien onze privacyverklaring regelmatig, zodat deze blijft voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving betreffende gegevensbescherming. Hoewel deze privacyverklaring van tijd tot tijd kan veranderen, zullen wij uw rechten uit hoofde van deze privacyverklaring niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming reduceren.

Niet gevonden wat je zocht? We helpen je graag. Bel ons 03 870 37 11